Vol 12, No 1 (2013)

Table of Contents

Articles

Yulius Wahyu Jatmiko, Augustinus Sujono, Muhammad Nizam
PDF
Yuli Kristanto, Bambang Kusharjanta, Ubaidillah .
PDF
Wisnu Adhi Permana Jati, Wijang Wisnu Raharjo, Heru Sukanto
PDF
Pringgo Widyo Laksono, Taufiq Rochman, R Hari Setyanto, Eko Pujiyanto
PDF
Kamega Sulistiyana, Zainal Arifin, Didik Djoko Susilo
PDF
Ivan Norma Susila, Zainal Arifin, Didik Djoko Susilo
PDF
Heru Prabowo, Triyono ., Bambang Kusharjanta
PDF
Halomoan P Siregar, Satya A Putra, Andi Taufan, Novrinaldi ., Yose R Kurniawan
PDF
Dwi Prasetyo, Wijang Wisnu Raharjo, Ubaidillah .
PDF
Arif Sudibyo, Bambang Kusharjanta, Wahyu Purwo Raharjo
PDF